Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 01/10/62 ]
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [ 15/05/60 ]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (2) [ 13/10/59 ]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13/10/59 ]
กำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยเขตพื้นที่องค์การบริหารสว่นตำบลปะอาว ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 28/12/58 ]
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12/05/58 ]
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12/05/58 ]
ใบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว [ 12/05/58 ]
ใบแจ้งประปาหมู่บ้านชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว [ 12/05/58 ]
แบบคำขออนุญาตใชำน้ำประปา/เคลื่อนย้าย/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว [ 12/05/58 ]
คำร้องทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว [ 12/05/58 ]
แผ่นพับหมู่บ้าน otop ดีเด่น ระดับประเทศ otop village champion 2006 [ 29/04/58 ]
แผ่นพับการดูแลผู้สูงอายุ ในหน้าร้อน งานสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/04/58 ]