Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

Share

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

********************

ด้วย    องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว    อำเภอเมืองอุบลราชธานี      จังหวัดอุบลราชธานี    

ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  ของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จึงได้ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙