Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
 
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นางสาวศรีสมร พลธรรม
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นายรันดร โพธิ์หล้า
 
นางกรรณิการ์ สรรเสริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ
 
นางสาวศรีสมร  พลธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ปลัดอบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม