Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางสาวศรีสมร  พลธรรม
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
สิบเอกคุณากร ถนอมลาภ
นางสาวอุบล ล้อมวงศ์
นางสาวสุชีรา ไกรยวงษ์
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางจันทร์ ธานี
 
นางสาวจันทร์นภา ร่วมรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก