Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางกรรณิการ์ สรรเสริญ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
นางสาวสุกัลยา สันโดด
 
นายบำรุง เรืองใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางสาวชมภูพร ปานาพรม
 
นายเต็ม ภาเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ