Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 02/12/63 ]
โครงการติดตั้งซุ้มประตูพร้อมป้ายทางเข้าสู่ตำบลปะอาว หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาเพียง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/09/62 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุดใจ สดชื่นถึงลำเซบาย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/09/62 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเดิม เยาวบุตรถึงบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาเพียง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/09/62 ]
คสล.จากบริเวณหน้าบ้านนายบุญเตรียม เข็มเพ็ชร หมู่ที่ 6 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/09/62 ]
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23/09/62 ]
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว (ด้านทิศเหนือ) ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23/09/62 ]
โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/04/62 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางจำเรียง ไพเราะ (กลางทุ่งนาถึงเขต หมู่ที่ ๘) หมู่ที่ ๔ บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/04/62 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเติม วิลัยกูล ถึงบ้านนางสุดใจ ธรรมสัตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/04/62 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดาวเรือง พันธ์โสรี ถึงสุดเขตตำบลปะอาว (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งนาเพียง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/04/62 ]
รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2561 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Colvert) บริเวณลำห้วยเสียว(หนองหมากเห็บ) หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/02/62 ]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12/10/61 ]
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (รพ.สต) หมู่ที่ 6 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/04/61 ]
โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านนางสมใจ วามะเกษถึงบ้านนายบุญมี สดชื่น หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/04/61 ]
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย [ 13/09/60 ]
จัดซื้อวัสดุอื่น งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย [ 14/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 07/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) [ 07/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งกองคลัง [ 30/08/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า [ 30/08/60 ]
โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (2) [ 28/03/60 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (2) [ 23/09/59 ]
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากที่นานายสุวรรณ สานเสนาะ ถึงที่นานางทองใบ ทองล้วน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนานางสมจิตร พิบูลย์บุญ ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ โสดาวงศ์) หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ทองล้วน ถึงบ้านนายเชย โพธิ์ศิริ) หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนานางนุ่น แนวจำปา ไปหนองจ่าโด้ย) หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยอ้อ จากที่นานางจำเรียง ไพเราะ ถึงท่อลอดเหลี่มลำห้วยเสียว) หมู่ที่ 6 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]

หมวดหมู่รอง