Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย [ 13/09/60 ]
จัดซื้อวัสดุอื่น งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย [ 14/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 07/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) [ 07/09/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งกองคลัง [ 30/08/60 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า [ 30/08/60 ]
โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (2) [ 28/03/60 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (2) [ 23/09/59 ]
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากที่นานายสุวรรณ สานเสนาะ ถึงที่นานางทองใบ ทองล้วน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนานางสมจิตร พิบูลย์บุญ ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ โสดาวงศ์) หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ทองล้วน ถึงบ้านนายเชย โพธิ์ศิริ) หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนานางนุ่น แนวจำปา ไปหนองจ่าโด้ย) หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยอ้อ จากที่นานางจำเรียง ไพเราะ ถึงท่อลอดเหลี่มลำห้วยเสียว) หมู่ที่ 6 บ้านปะอาว ตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]

หมวดหมู่รอง