Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านนางสมใจ วามะเกษถึงบ้านนายบุญมี สดชื่น หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share

ลำดับที่

รายละเอียดของงานที่จะจ้าง

นวน หน่วย

 

[ √ ] ราคากลาง

[   ] ราคาที่ได้มาจาการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ )

นวนและวงเงินที่ขอจ้างครั้งนี้

หน่วยละ

จำนวนเงิน

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมใจ วามะเกษ ถึงบ้านนายบุญมี สดชื่น หมู่ที่ 7

บ้านสร้างหมากแข้ง โดยดำเนินการผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า223 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

 

1 สาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

120,000

-