Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

Share

      ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 และนายอำเภอเมือง ได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

>> ดาวน์โหลด <<