Print this page

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

วันพุธ, 21 เมษายน 2564 09:16

          องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน  จึงเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน