Print this page

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัมฤทธิ์ ร่วมรักษ์ ถึง บ้านนายไพวรรณ์ ดีพลงาม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนางเพียง ตำบลปะอาว

วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 11:27

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัมฤทธิ์ ร่วมรักษ์ ถึง บ้านนายไพวรรณ์ ดีพลงาม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนางเพียง ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2560 เป็นเงิน 200,000.-บาท