Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนางไหล แนวจำปา ถึงที่นานางฉลวย สุระรังสิกุลและที่นานายบุญชู ทองล้วน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนางไหล แนวจำปา ถึงที่นานางฉลวย สุระรังสิกุลและที่นานายบุญชู ทองล้วน) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 400,000 บาท

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<