Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ตอนที่ 1 จากบ้านเลขที่ 4 หมู่ 4 จากบ้านนางสมหมาย ทองล้วน ถึงบบ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 บ้านนางสมศรี ทองล้วน , ตอนที่ 2 หลังบ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 บ้านนางเลี่ยม ทองล้วน) หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว

Share

     การประมาณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ตอนที่ 1 จากบ้านเลขที่ 4 หมู่ 4 จากบ้านนางสมหมาย ทองล้วน ถึงบบ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 บ้านนางสมศรี ทองล้วน , ตอนที่ 2 หลังบ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 บ้านนางเลี่ยม ทองล้วน) หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 150,000 บาท

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<