Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแข่งเรือ ประจำปี 2558

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดกิจกรรมแข่งเรือ ประจำปี 2558 ณ หนองบึง หมู่ที่ 4 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ปี 2558

     วันที่ 21-29 เมษายน 2558 อบต.ปะอาว ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 15 คน งบประมาณ 52,500 บาท เป้าหมายผ่านการคัดครองเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2558 ลงวันที่ 21/7/57 โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน คชจ.ในการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูฯให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 21-29 เมษายน 2558 ประกอบด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจับปลาหนองบึง ประจำปี 2558

     วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 คณะกรรมการหมู่บ้านปะอาว หมู่ที่3-6 กำหนดจัดกิจกรรมจับปลาหนองบึง ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ หนองบึงหมู่ที่ 4 บ้านปะอาว วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการหารายได้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วิถีความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิต อัตราค่าจำหน่ายบัตร 1.แห 1 ปาก ต่อ 1 คน ราคา 100 บาท 2.สวิง 1 ปาก ต่อ 1 คน ราคา 20 บาท เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป อุปกรณ์ห้ามนำลงหนองบึง 1.สามขาสำหรับยืนทอดแห 2.ยางรถยนต์ 3.สะดุ้ง 4.อวนลากปลา 5.เรือ 6.แห ขนาด 12 ศอก

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ปี 2558

     วันที่ 4 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ปี 2558 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายฯให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ปี 2558 ได้รับเกียรติจากสมาชิก ทสปช จาก 20 จังหวัดในภาคอีสาณเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสวนสนาม ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

     วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองบึง หมู่ที่ 3 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงาน ศพด.อบต.บ้านดู่ อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์สงเคราะและฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแข่งขันกีฬา ศพด. อบต.ปะอาว ปีการศึกษา 2557

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศพด.อบต.ปะอาว จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมพัมนาเด็ก ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง จนท.อบต.ปะอาว และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ครั้งที่ 3

     วันที่ 19 มกราคม 2558 อบต.ปะอาว ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 และอาสาพัฒนาหมู่บ้านตำบลปะอาว ดำเนินการร่วมใจกันพัฒนาสภาพแวดล้อมเส้นทางหลักของหมู่บ้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จ่ายเบี้ยสงเคราะห์ เดือน มกราคม 2558

     วันที่ 8 มกราคา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์ ประจำเดือน มกราคม 2558 ทุกประเภท พิเศษ ตกเบิก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557 และ รับอัตราใหม่ตามมติครม. สำหรับผู้พิการ ยิ้ม ๆ ของผู้สูงอายุ ความสุขแม้เพียงเล็กน้อย ขอให้ชุ่มชื้นหัวใจ สุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของลูกหลานไปนาน ๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...