Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ MOU ถนนจักรยาน 5 ตำบล งบประมาณ 20 ล้าน ที่ศาลาบ้านหนองเสือ ตำบลขี้เหล็ก

     วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ MOU ถนนจักรยาน 5 ตำบล งบประมาณ 20 ล้าน ที่ศาลาบ้านหนองเสือ ตำบลขี้เหล็ก โดยกรมทางหลวงชนบท

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพและเบื้ยผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประชาสัมพันธ์ สำหรับปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม ยังไม่สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพได้ เพราะใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปีที่ล่วงมา ไปพลางก่อน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ/ผู้สุงอายุ (ผู้มีสิทธิรับเบี้ยต้องยบืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณใหม่ ตามที่แจ้งประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือน กันยายน ) หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pa-ao.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พัพพึ่ง

   วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พัพพึ่ง ในเขตตำบลปะอาว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอัญเชิญ”นพปฎลสุวรรณฉัตร”ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ณ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหารวรวิหาร

    วันที่ 30 กันยายน 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่อวราชการ พิธีอัญเชิญ”นพปฎลสุวรรณฉัตร”ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ณ  สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหารวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day)

     วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกับ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  (Thai Nation Flag Day) ระหว่างเวลา 8.45-9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว เพื่อเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว เพื่อเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนตำบลปะอาว และพิจารณาตัวแทนจำนวน 5 คน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานี จากสมาชิกสภาเด็กฯตำบลในเขตอำเภอเมือง ณ ห้องประชุมสนง.สาธารณสุขอำเภอเมือง จากการคัดเลือกในระดับอำเภอ ด.ญ.บัวกุลญา ณ อุบล ตัวแทนต.ปะอาว ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมงานบุญสังฆทาน ประจำปี 2560 บ้านทุ่งนาเพียง หมู่.8

      วันที่ 23 กันยายน 2560 นายสมเนตร แววคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชา ร่วมกิจกรรมงานบุญสังฆทาน ประจำปี 2560 บ้านทุ่งนาเพียง หมู่.8 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...