Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

Share

    วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.00-11.00 น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปะอาว จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุนมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมประเพณีฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เวลา 15.00 น. กิจกรรมลอยกระทง ณ หนองบึง หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว