สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      ตำบลปะอาว ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิท- ยโสธร บ้านปะอาว หมู่ 4 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยตำบลปะอาวตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเมืองอุบลราชธานี เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร

อาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนตำบลบอน มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองเหล่า ตำบลโพนแพง และตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยเซบายตัดกับลำห้วยขี้ลิง บริเวณพิกัด vc 668014 ไปทางทิศตะวันออกลำห้วยขี้ลิงถึงกึ่งกลางลำห้วยขี้ลิง บริเวณพิกัด vc 699033 ไปตามถนนลูกรังทางทิศตะวันออกของบ้านสร้างหมากแข้ง ทางทิศตะวันตกของหนองกันถ้วยถึงหลักไม้แก่นหลักที่ 1 ริมถนนลูกรังทางทิศตะวันออก บริเวณพิกัด VB 725987 ไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งนาถึงหลักไม้แก่นหลักที่ 2 กึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณพิกัด VB 725984 ไปทางทิศตะวันออก ตามถนนลูกรัง สิ้นสุดที่กึ่งกลางสามแยกถนนลูกรัง บริเวณพิกัด VB 737991 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 11.4 กิโลเมตร
 • ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยเสี้ยว บริเวณพิกัด VB 725940 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาถึงกึ่งกลางร่องหนองทุ่งเงิน บริเวณพิกัด VB 721946 ไปทางทิศตะวันตกตามร่องหนองทุ่งเงินถึงปลายร่องหนองทุ่งเงิน บริเวณพิกัด VB 711946 ผ่านทุ่งนาถึงหลักไม้แก่นหลักที่ 5 ริมถนนสาธารณะสายบ้านหนองช้าง – บ้าน ปะอาว ทางทิศตะวันตกห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 0.15 กิโลเมตร บริเวณพิกัด VB 707941 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวียนเก่าถึงหลักไม้แก่นหลักที่ 6 ริมทางสาธารณะสายบ้านดอนชี – บ้านข่าโคม ทางทิศตะวันตกห่างจากถนนแยกไปบ้านปะอาว ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 0.05 กิโลเมตร บริเวณพิกัด VB 680957 ไปทางทิศตะวันตกผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงและทุ่งนา ถึงหลักไม้แก่นหลักที่ 7 กึ่งกลางทุ่งนาห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 0.05 กิโลเมตร บริเวณพิกัด VB 668958 ไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งนาถึงหลักไม้แก่นหลักที่ 8 ริมรั้วศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บริเวณพิกัด VB 668950 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรั้วสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยเซบายบรรจบกับลำห้วยปี บริเวณพิกัด VB 653950 รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 8.5 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ และตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสามแยกถนนลูกรัง บริเวณพิกัด VB 737991 ไปทางทิศใต้ตามถนนลูกรังถึงหลักไม้แก่นหลักที่ 3 ริมถนนลูกรัง บริเวณพิกัด VB 740983 ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาและถนนลูกรัง ถึงร่องมน บริเวณพิกัด VB 742983 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนลูกรังและทุ่งนาถึงไม้หลักไม้แก่นหลักที่ 4 ริมถนนลูกรังทางทิศเหนือ บริเวณพิกัด VB 731960 ไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งนา สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยเสียวทางทิศเหนือของสายไฟฟ้าแรงสูง ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร บริเวณพิกัด VB 725940 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยเซบายบรรจบกับลำห้วยปี บริเวณพิกัด VB 653950 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยเซบาย สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยเซบาย บรรจบกับลำห้วยขี้ลิง บริเวณพิกัด VB 668014 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6.7 กิโลเมตร

เขตการปกครอง

      จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ของตำบลปะอาว มีจำนวนทั้งสิ้น 5,389 คน จำแนกเป็นชาย 2,687 คน หญิง 2,702 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 122.47 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,518 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรภายในตำบลปะอาว มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้

      รายงานจำนวนประชากรตำบลปะอาว (ที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2558 จำนวนประชากรตำบลปะอาวที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจ จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2558 (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2558)

 • มีครัวเรือนทั้งหมด 1,177 ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 4,301 คน
 • เพศชาย 2,119 คน เพศหญิง 2,182 คน
ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่ของตำบลปะอาว เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีฝนตกชุกในฤดูฝน และมีปริมาณน้ำฝนมาก

โครงสร้างพื้นฐาน

 1. ถนนภายในหมู่บ้าน 100% เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 75% เป็นถนนลูกรัง
 3. โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
 4. การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน 100%
 5. การใช้ประปาครัวเรือน 100%

อาชีพ

 1. เกษตรกรรม-ทำนา 1,823 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 %
 2. เกษตรกรรม-ทำสวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.05 %
 3. รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 117 คิดเป็นร้อยละ 2.72 %
 4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.14 %
 5. พนักงานบริษัท 61 คิดเป็นร้อยละ 1.42 %
 6. รับจ้างทั่วไป 776 คิดเป็นร้อยละ 18.04 %
 7. ค้าขาย 115 คิดเป็นร้อยละ 2.67 %
 8. ธุรกิจส่วนตัว 315 คิดเป็นร้อยละ 7.32 %
 9. อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 116 คิดเป็นร้อยละ 2.70 %
 10. กำลังศึกษา 873 คิดเป็นร้อยละ 20.30 %
 11. ไม่มีอาชีพ 97 คิดเป็นร้อยละ 2.26 %
 12. รวม 4,301 คิดเป็นร้อยละ 100%

การคมนาคม

      ตำบลปะอาวมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิทเป็นเส้นทางหลัก เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดยโสธรและอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีจำนวนเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจำนวนถนนอื่น ๆ เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลอื่น ๆ ดังนี้

 1. ถนนลูกรัง 45 สาย ประมาณการความยาว 59.128 ก.ม.
 2. ถนนดิน 29 สาย ประมาณการความยาว 6 ก.ม.
 3. ถนนหินคลุก 3 สาย ประมาณการความยาว 4.14 ก.ม.
 4. ถนนลาดยาง 9 สาย ประมาณการความยาว 12 ก.ม.
 5. ถนนคอนกรีต 49 สาย ประมาณการความยาว 13.2 ก.ม.
 6. ถนนอื่น ๆ ถนนรูปตัวหนอน 2 สาย ประมาณการความยาว 270 เมตร
 7. สะพานคอนกรีต 3 แห่ง ประมาณการความยาว 100 ม.
 8. ท่อระบายน้ำ จำนวน 1,965 เมตร ท่อพัก จำนวน 196.5 บ่อ

      การขนส่งในเขตตำบลปะอาว ประชาชนนิยมใช้ยานพาหนะได้แก่ รถจักยานยนต์ ,รถประจำทาง,รถยนต์ส่วนบุคคล ตามลำดับรถประจำทาง ที่ประชาชนโดยสารจากหมู่บ้านถึงอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีดังนี้

 1. รถประจำทางสายอุบล- ปะอาว
 2. ถประจำทางสายอุบล-ท่าวารี
 3. รถประจำทางสายอุบล-เขื่องใน
 4. รถประจำทางสายอุบล-ยโสธร

การโทรคมนาคม

     หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

การไฟฟ้า

      เขตตำบลปะอาว มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

ระบบประปา

      ประชาชนในตำบลปะอาว ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 689 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 768 ครัวเรือน จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ 200 ลบ.ม./วัน จำนวนน้ำประปาที่มีการใช้ 200 ลบ.ม./วัน

การศึกษา

      ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านข่าโคม และ โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปะอาว

การศาสนา

 1. วัดบ้านข่าโคม ตั้งอยู่ที่ บ้านข่าโคม หมู่ที่ 1
 2. วัดป่าโพธิ์ศรีหนองอ้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านข่าโคม หมู่ที่ 1
 3. วัดเรียบปะอาวใต้ ตั้งอยู่ที่ บ้านปะอาว หมู่ที่ 3
 4. วัดบูรพาปะอาวเหนือ ตั้งอยู่ที่ บ้านปะอาว หมู่ที่ 5
 5. วัดป่าดอนชี ตั้งอยู่ที่ บ้านปะอาว หมู่ที่ 5
 6. วัดป่าโลกุตรภูมิ ตั้งอยู่ที่ บ้านปะอาว หมู่ที่ 6
 7. วัดบ้านหนองสร้างหมากแข้งตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7
 8. สำนักสงฆ์ทุ่งนาเพียง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8

การสาธารณสุข

      ตำบลปะอาว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปะอาว ตั้งอยู่ที่ บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ