Hot News :

— Header —->

สำนักงานปลัด

<!— Rows 1 —->

นางสาวธัญญาลักษ์ ศรีพลาย

หัวหน้าสำนักปลัด

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสุพาภร วงค์มั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสุวิตรา จันทะวารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธันวา ศรศิลป์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

<!— Rows 3 —->

นางสาวนุชนาถ โสดาวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 4 —->

นางสาวศิวพร แก้วขวาน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย ล้อมวงศ์

คนงานทั่วไป

นายวุฒิภัทร สุทธิโชค

พนักงานขับรถยนต์

<!— Rows 5 —->

นายสมัย ทองล้วน

นักการภารโรง

 

นายอัครเดช  สุดชาติ

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ