สำนักปลัด

นางสาวธัญญาลักษ์ ศรีพลาย

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 098-2254168

พนักงานส่วนตำบล

นางสุพาภร วงค์มั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

มือถือ 091-0193938

นางสาวสุวิตรา จันทะวารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

มือถือ 093-3239356

นางนุชรินทร์ ศรีถาน

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการร

มือถือ 081-5494340

นางสาวนุชนาถ โสดาวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มือถือ 099-0426384

นายมนัส กาฬเนตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

มือถือ 0837309176

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศิวพร แก้วขวาน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มือถือ 081-9750926

นางสาวกฤตติกา ร่วมรักษ์

คนงานทั่วไป

มือถือ0966041338

นายธวัชชัย ล้อมวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

มือถือ 089-8253706

นายอัครเดช  สุดชาติ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

มือถือ 062-6894241

นายทวีศักดิ์ ขวานทอง

ภารโรง

มือถือ 0629546011

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ