ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลปะอาว วันที่ 21 พฤษภามคม ประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครั้งที่ 3/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาการที่ยั่งยืน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ “ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกซ้อมป้องกันระงับและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมการตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพและการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำรวจพื้นที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณโรงเรียนบ้านปะอาว โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนและการขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชนตำบลปะอาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ด้วยการคัดแยกขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ