ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขอเผยแพร่ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดสระประสานสุข บ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดยนายกฯ นิพนธ์ พันธ์วัตร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปะอาว และชมรมผู้สูงอายุตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และพนักงานส่วตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพุทธศาสนิกชน ในเขตตำบลปะอาว ร่วมกิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมี ใน“อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ วัดเรียบปะอาวใต้ หมู่ 3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลฯ จังหวัดอุบลฯ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว และพนักงานส่วตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมสร้างสุชภาพดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคอันไม่พึงปรารถนา

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 –8 ร่วมกิจกรรม โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านปะอาว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่กิจกรรมชมนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" และกิจกรรมทัศนศึกษาของเด็กปฐมวัย วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำคณะผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัน และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ชมนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำโดย นายนิพนธ์ พันธ์วัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกอบต.และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบรรพชาอุปสมบท 19 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนและการขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำโดยนายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำกิจกรรมจัดทำเจตจำนงการบริหารงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำแสดงเจตจำนงโดยนายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล โดยมีนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน  ในวันที่ 21 เมษายน 2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์หนองบึง  ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 31 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบึง ม.3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการสภาท้องถิ่นและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนายวรพันธ์ ชำนิยันต์. นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน..19 คน. 

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่ข้อมูลมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว (ITA) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  https://itas.nacc.go.th/go/eit/tgjr0r    

  

 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดย นายสมเนตร แววคุ้ม นายกฯ นางสาวศรีสมร พลธรรม ปลัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ เดินทางไปร่วมประชุม รับนโยบาย และรับฟังข้อชี้แนะ แนวทางปฏิบัติ จาก นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ จากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดย นายสมเนตร แววคุ้ม นายกฯ นางสาวศรีสมร พลธรรม ปลัดฯ เดินทางไปร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ