<!— Header —->

กองคลัง

<!— Rows 1 —->

นางกรรณิการ์ สรรเสริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสาวสุกัลยา สันโดด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายบำรุง เรืองใจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางนภา ทองอาจ

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

<!— Rows 3 —->

นางชมภูพร แนวจำปา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 4 —->

นางสาวณัฐริกา ทัศนะกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายจำรูญ ใจแน่น

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ